O nama

aboutLanding

O organizaciji

Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih.

Nakon više od godinu dana, tokom kojih je Inicijalni odbor radio na pripremi uslova za osnivanje ovog saveza nevladinih organizacija koje djeluju u omladinskoj politici, delegati su na osnivačkoj skupštini usvojili ključna akta za djelovanje. Takođe, na ovoj sjednici, koja je organizovana 14.09.2020. godine u Podgorici, izabrani su i članovi/ce upravljačkih struktura Mreže, kao i godišnji plan za djelovanje.

MMCG trenutno čine 44 organizacije članice mladih i za mlade.

Misija, vizija i ciljevi

Naša

Misija MMCG je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.

Vizija MMCG je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

Ciljevi MMCG su: podsticanje i afirmacija mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika; omogućavanje uslova za uspostavljanje saradnje sa mladima u zemlji i inostranstvu, putem razmjene iskustava i umrežavanjem, te saradnjom na projektima i programima; podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih; podizanje nivoa informisanosti mladih u različitim društvenim sferama, kao i unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima; učešće u uspostavljanju efikasanog normativnog i institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, kroz praćenje rada lokalnih i državnih institucija koje djeluju u oblasti omladinske politike, kao i kroz ostvarivanje partnerstava sa resornim institucijama; unapređenje sistemske brige o mladima za sve prioritetne oblasti za razvoj mladih, a posebno: unapređenja formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljivosti i zapošljavanja mladih, bezbjednosti mladih, zdravlja mladih, uloge mladih u održivom razvoju i zaštiti životne sredine, unapređivanja kulturnih sadržaja za mlade i kulture mladih, mobilnosti mladih, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, i drugih oblasti; podsticanje i unapređenje sistemskih okvira za prepoznavanje volonterizma, kao kategorije od posebnog značaja i promocija volonterske kulture; doprinos razvoju globalnog obrazovanja i aktivnog građanstva.

Vrijednosti

Naše

Vrijednosti MMCG-a su: uvažavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svih mladih bez obzira na individualna svojstva i različitosti, kao što su: pol, etnička i nacionalna pripadnost, religijsko i političko opredjeljenje, invaliditet, seksualna orijentacija, rodni identitet, društveni status, obrazovanje i dr; demokratija i aktivno učešće mladih, uz posvećenost, entuzijazam i volontersko učešće; otvorenost članica za inicijative i proaktivno djelovanje; cjeloživotno učenje kroz afirmaciju sticanja znanja, prenošenje stečenih znanja i iskustava u cilju razvoja kapaciteta organizacija članica i njihovih aktivista/kinja; ravnopravnost organizacija članica i njihovih aktivista/kinja kroz poštovanje osnovnih principa različitosti, individualne slobode mišljenja i izražavanja stavova; otvorenost i transparentno djelovanje prema članstvu i javnosti; odgovornost organizacija članica prema mladima, donatorima i drugim saradnicima uključujući i institucije; saradnja u donošenju odluka koje se tiču mladih i u skladu s tim zalaganje za međusektorska partnerstva i saradnju, uključujući i aktivno učešće u procesima planiranja, pripreme i sprovođenja javnih politika kako bi se obezbijedio uticaj mladih i zastupali njihovi interesi na najvišim nivoima.

MMCG tim

Naš

Na osnivačkoj sjednici organizovanoj 14.09.2020. godine u Podgorici, delegati i delegatkinje - predstavnici/ce organizacija članica MMCG su izabrali članove/ce sljedećih upravljačkih struktura MMCG:

Generalni sekretarijat:
Vladimir Perazić - Generalni sekretar
Ilda Kurpejović - Projektna asistentkinja
Sara Laković – Finansijska menadžerka

Upravni odbor:
Miloš Marković: Predsjednik UO – Aktivna zona
Uroš Bulatović: Član UO - Unija mladih preduzetnika Crne Gore
Nikolina Adžić: Članica UO - Udruženje pedagoga Crne Gore
Milena Aković: Članica UO - Omladinski klub Berane
Željana Pajović: Članica UO - Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS
Staša Baštrica - Članica UO - Crnogorska LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro

Nadzorni odbor:
Nardi Ahmetović - Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP)
Anđela Ristić - Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS)

Predsjednik Skupštine: Nua Đonaj - Don Bosko Centar