images/photos/2022/01/1642418106527-kh14Kt6ELDmUxsbJFuCxF7mbE.jpg

(Podgorica, 17.01.2022. godine) Mreža za mlade Crne Gore (MMCG) raspisuje konkurs za poziciju: Koordinator/ka Programa za razmjenu i mobilnost mladih, čiju realizaciju finansira Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (Uprava za sport i mlade) u skladu sa Zakonom o mladima.

 

O MMCG:

Misija MMCG je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.

Vizija MMCG je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

Ciljevi MMCG su: podsticanje i afirmacija mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika; omogućavanje uslova za uspostavljanje saradnje sa mladima u zemlji i inostranstvu, putem razmjene iskustava i umrežavanjem, te saradnjom na projektima i programima; podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih; podizanje nivoa informisanosti mladih u različitim društvenim sferama, kao i unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima; učešće u uspostavljanju efikasanog normativnog i institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, kroz praćenje rada lokalnih i državnih institucija koje djeluju u oblasti omladinske politike, kao i kroz ostvarivanje partnerstava sa resornim institucijama; unapređenje sistemske brige o mladima za sve prioritetne oblasti za razvoj mladih, a posebno: unapređenja formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljivosti i zapošljavanja mladih, bezbjednosti mladih, zdravlja mladih, uloge mladih u održivom razvoju i zaštiti životne sredine, unapređivanja kulturnih sadržaja za mlade i kulture mladih, mobilnosti mladih, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, i drugih oblasti; podsticanje i unapređenje sistemskih okvira za prepoznavanje volonterizma, kao kategorije od posebnog značaja i promocija volonterske kulture; doprinos razvoju globalnog obrazovanja i aktivnog građanstva.

 

Više informacija o MMCG pronaći na: www.mmcg.me

 

Kratak opis posla:

Naziv posla: Koordinator/ka Programa za razmjenu i mobilnost mladih

Radno vrijeme: 40 sati nedjeljno - Ugovor o radu u trajanju od 11 mjeseci (fleksibilno radno vrijeme)

Plata: 700,00 eura (bruto)

Posebni uslovi: Rad popodne i vikendom po potrebi posla        

Lokacija: Podgorica

 

Planiranje, razvoj, realizacija i praćenje rada MMCG u vezi sa politikama i praksama u oblasti omladinske politike, sa akcentom na realizaciju Programa za razmjenu i mobilnost mladih na nacionalnom i međunarodnom nivou, realizacija aktivnosti iz Strateškog plana MMCG, saradnja sa programskim osobljem u vezi sa razvojem politika MMCG; nadgledanje i učestvovanje u kreiranju materijala/politika, umrežavanja, kampanja i javnog zastupanja u okviru pomenutog programa.


Aktivnosti:
• Učestvuje u planiranju i monitoringu realizacije Programa za razmjenu i mobilnost mladih;
• Osmišljava, razvija i planira program rada na ostvarivanju programskih ciljeva i prioriteta u skladu sa strategijom MMCG, odnosno Programom za razmjenu i mobilnost mladih;
• Organizuje i učestvuje na sastancima sa predstavnicima državnih, javnih institucija, ekspertima, udruženjima građana, odnosno predstavnicima organizacija članica MMCG i dr.
• Kreira materijale koji se odnose na javne politike, uključujući analize, izvještaje, prijedloge zakonodavnim i drugim organima vlasti, osmišljava prezentacije i obezbeđuje distribuciju programskih materijala zainteresovanim grupama:
• Podržava i prati s saradnike/ce koji rade na realizaciji programskih aktivnosti i projektima MMCG;
• Uključen/a je u aktivnosti i programe međunarodne saradnje, povezivanja i umrežavanja koje MMCG realizuje u okviru Programa za razmjenu i mobilnost mladih;
• Piše izvještaje o realizaciji Programa za rukovodstvo i za donatore u skladu sa obavezama iz ugovora;
• Komunicira sa donatorima, u skladu s odredbama ugovora;
• Priprema i/ili pruža informacije za pripremu opštih izvještaja i prijedloga donatorima;
• Osigurava da su proizvodi i usluge planirani Programom ostvareni na vrijeme, u skladu sa planiranim budžetom i uspostavljenim standardom kvaliteta;
• Obezbjeđuje informacije potrebne da se ocijeni uspjeh projektnih rezultata u skladu sa planiranim;
• Osigurava da se projektna dokumentacija čuva i održava na propisani i povjerljiv način.


Potrebne kvalifikacije:
• Visoka stručna sprema (društvene nauke);
• Minimum dvije godine iskustva u neprofitnom sektoru u oblasti javnih politka u Crnoj Gori ili regionu, u oblasti omladinske politike;
• Odlično poznavanje engleskog jezika;
• Poznavanje rada na računaru
• Analitički i strateški način razmišljanja;
• Odlične prezentacijske i komunikacijske vještine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja;
• Odlične vještine pisane komunikacije;
• Odlične organizacione sposobnosti;
• Sposobnost rada u timu i individualno;
• Osnovno poznavanje budžetiranja i finansijskog upravljanja.


Kako se prijaviti?
Konkurs je otvoren do 28. januara u ponoć (prijave nakon roka se neće uvažavati), a sve prijave slati na mejl: mrezazamlade.cg@gmail.com uz naslov: Prijava za posao. U prijavi je potrebno dostaviti CV uz motivaciono pismo do 500 riječi. Kandidati/kinje koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju.

Možda će te zanimati

09.05.2022

Javni poziv za srednjoškolce/ke za učešće u Nacionalnoj razmjeni mladih

21.04.2022

Predstavljen Program za razmjenu i mobilnost mladih

07.04.2022

Raspleti s Mrežom o: Marko Begović - Mladi da se usude da izađu iz svoje komfort zone