images/photos/2021/03/1615466976372-LLUiSjczR1yPula7ef8ZG945q.jpg

(Podgorica, 10.03.2021. godine) Mreža za mlade Crne Gore (MMCG) objavljuje Javni poziv za prijem članica Mreže. MMCG je savez nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori, a osnovan je u skladu sa članom 20 Zakona o mladima i Zakonom o nevladinim organizacijama.

 

Misija MMCG-a je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica. Vizija MMCG-a je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane omladinske organizacije, organizacije koje rade sa i za mlade, organizacije koje okupljaju zajednice učenika i/ili studenata, kao i saveze omladinskih organizacija i organizacija koje sprovode omladinsku politiku, da pristupe krovnoj organizaciji mladih u Crnoj Gori, putem dostavljanja ispunjenog Zahtjeva za prijem članica Mreže (obrazac Zahtjeva pronađite ispod teksta), kao i dostavljanjem propratnih dokumenata kojima se utvrđuje ispunjavanje uslova za prijem članica.

 

Uslovi i kriterijumi za prijem članica su navedeni u članovima 11 i 12 Statuta MMCG-a, kojim se navodi da se nove članice organizacije mogu prijaviti za punopravno i pridruženo članstvo.

 

Uslovi za punopravno članstvo u MMCG-u su:

1. da je organizacija registrovana na teritoriji Crne Gore u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama;

1. da je prva registracija organizacije izvršena najmanje 2 godine prije dana podnošenja zahtjeva za prijem u punopravno članstvo MMCG-a;

2. da organizacija ima neprofitni karakter;

3. da je organizacija zasnovana na demokratskim principima udruživanja;

4. da organizacija ne promoviše nezdrave životne stilove, društvenu segregaciju, antisemitizam, fašizam, rasizam, društvenu, etničku, nacionalnu netrpeljivost i netoleranciju, nasilje i rat ili bilo kakav drugi oblik diskriminacije;

5. da članovi upravljačkih struktura organizacije (izvršni direktor, upravni odbor) nijesu članovi organa upravljanja političkih partija, namještenici i rukovodni kadar organa javne uprave;

6. da članovi upravljačkih struktura organizacije nijesu krivično gonjeni i da se protiv njih ne vodi krivički postupak;

7. da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije;

8. da organizacija prihvata Statut, ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i usvojene politike MMCG-a;

9. da je u statusu pridruženog člana provelo najmanje godinu dana ili period između dva redovna zasijedanja Skupštine MMCG-a.

 

Pored navedenih uslova, u odnosu na oblik organizacije i njeno iskustvo, važe sljedeći kriterijumi:

• Za omladinsku organizaciju: da je u prethodne dvije godine sprovela minimum dva projekta za mlade ili 20 omladinskih građanskih akcija;

• Za organizaciju za mlade i saveze organizacija: da su u prethodne dvije godine sproveli minimum jedan dugoročni program za mlade ili dva projekta za mlade.

 

Uslov za pridruženo članstvo je da je organizacija ispunjava gore navedene uslove, a osnovana je minimum jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za prijem u pridruženo članstvo, te sprovodi aktivnosti namijenjene mladima.

 

Ispunjen Zahtjev za prijem u članstvo MMCG-a, kao i propratna dokumenta (skenirana), potrebno je dostaviti putem elektronske pošte: mrezazamlade.cg@gmail.com, (u zipp-ovanom folderu), najkasnije do petka 31.03.2021. godine.

 

U slučaju da imate nedoumice u vezi sa procedurom prijavljiavanja, budite slobodni da nas kontaktirate putem gore navedene elektronske pošte.

 

Propratna dokumenta su:

• Rješenje o registraciji organizacije;

• Statut organizacije;

• Finansijski iskaz za 2019. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha);

• Dokumenta kojima se dokazuje dosadašnje iskustvo (u odnosu na oblik organizacije i sprovedenih aktivnosti: izvještaj o realizaciji projekta ili ugovor o donaciji ili press-clipping, fotografije i sl.)

Možda će te zanimati

20.10.2021

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica Mreže

11.10.2021

MMCG organizovala konsultacije sa mladima iz političkih partija

04.10.2021

Javni poziv za prijavljivanje mladih za učešće u projektu: Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana